Petycje

Petycje
Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014r., poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r. stanowi:
Art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Od dnia 06 września 2015r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014r., poz. 1195).
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.
Zgodnie z Art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
1.zmiany przepisów prawa,
2.podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
3.życia zbiorowego,
4.wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Węgorzewie będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1)
Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4
Petycja powinna zawierać:
1.oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
2.dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
3.tytuł petycji,
4.wskazanie adresata petycji,
5.wskazanie przedmiotu petycji,
6.uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów),
7.pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5 ustawy.
Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Węgorzewie zobowiązany jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Petycje można składać:
1.listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGORZEWIE ul. Sienkiewicza 10, 11-600 Węgorzewo
2.doręczyć osobiście – w Sekretariacie KP PSP w Węgorzewie przy ul. Sienkiewicza 10, 11-600 Węgorzewo w godzinach 7.30 – 15.30
3.za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
4.za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zaznaczeniem w tytule „Petycja”
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
W zakresie nieuregulowanym przez ustawę o petycjach z 06 września 2015r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.