Rzeczoznawcy

...................................................................                                            ..............................................., ................................

..................................................................

..................................................................

(inwestor)

..................................................................    

     (telefon kontaktowy)                                               

Komenda Powiatowa/Miejska

                                                                  Państwowej Straży Pożarnej

                                                                  w ….

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 56 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 i 1529) zawiadamiam o zakończeniu budowy:

…………………………………………………………………………………………………….

(nazwa obiektu – inwestycji)

…………………………………………………………………………………………………….

(adres)

…………………………………………………………………………………………………….

(nr działki budowlanej w obrębie nr)

i zamiarze przystąpienia do użytkowania w celu zajęcia zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Dane o obiekcie zawarte w projekcie budowlanym:

Wysokość obiektu

[m]

 

powierzchnia całkowita

[m2]

 

kubatura

[m3]:

 
kwalifikacja pożarowa (ZL (I-V), PM, IN)   gęstość obciążenia ogniowego (dla PM)  
liczba kondygnacji   w tym kondygnacji podziemnych  
przewidywana liczba osób w obiekcie   zagrożenie wybuchem tak/nie*
uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych tak/nie*

Informacja o uzyskanych odstępstwach od przepisów (m.in. data wydania i nr postanowienia KW PSP):

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Informacja dotycząca garażu: brak* podziemny* nadziemny* otwarty* zamknięty*
liczba kondygnacji   powierzchnia [m2]:   liczba miejsc postojowych  
                             

                                                                                          ……………………………………...

                                                                                               (podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

  1. Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę*
  2. Kserokopia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy*
  3. Pełnomocnictwo (w przypadku zastępstwa)*